Gemeente- en medeleraarsprofiele

1. GEMEENTEPROFIEL WATERBERG NG KERK

1.1 LIGGING: Geleë in die Waterberg met mooi natuurskoon en baie goeie toerisme- en boerderypotensiaal. Dis ‘n boomryke grasveld en in normale reënvaljare baie vrugbaar en waterryk. Die dorpsgebied van Nylstroom (nou Modimolle) het twee NG gemeentes, goeie skole, sakegebiede, ‘n industriële gebied en ook ‘n omvattende uitbreiding van informele woongebiede asook baie ruim voorsiening vir ouer mense. Die dorp het ook ‘n golflandgoed wat ‘n sieraad is.

1.2 STATISTIES:

Lidmaatgetalle soos op 6.06.2017:

Belydend:  1014
Doop:           71
Totaal:     1085

Ouderdomsverspreiding:

0 – 18                    7%
19 – 59                 21%
60 en bo               72%

Beweging van belydende lidmate tussen 1.03.2017 en 6.06.2017:

Intrekkers           12
Vertrekkers          6
Oorlede               4
Die gemeente is ingedeel in 79 wyke. Leraarshuisbesoek word tans jaarliks in wyksverband of op aanvraag by bepaalde besoekpunte gedoen.

1.3. AFGETREDE LIDMATE:

In die groot aftree-oorde nl. Kokanje (ongeveer 600 huise) en Bosveldsig (ongeveer 400 huise) en nog ander, woon ‘n ryke verskeidenheid van bejaarde lidmate met ongelooflike gawes van hart en verstand uit al die professionele-, sake- en beroepsektore. ‘n Negatiewe uitvloeisel van die wonderlike inisiatiewe van ons ouer lidmate, is dat daar ‘n neiging by van die jonger lidmate is om terug te staan.

1.4. LERAARS:

Daar is tans twee dienende leraars in die gemeente. Een emeriteer aan die einde van Desember 2017. Vanaf 1 Januarie 2018 bestaan daar dus ‘n vakature vir ‘n leraar.

1.5 UITDAGINGS.

Lidmate wat kerklos geraak het asook huiskerke wat in die dorp ontstaan het en wat die neiging het om jonger lidmate te trek.

1.6 DIE LEWE VAN DIE GEMEENTE.

‘n Kerkspieël opname wat in 2014 gedoen is, bied ‘n goeie aanduiding van die profiel van die lewe van die gemeente.

2. MEDELERAARSPROFIEL WATERBERG NG KERK

2.1. Ons soek biddend na ‘n bedienaar van die woord wat oor sterk leierskap- en bestuursvaardighede beskik en wat visioenêr kan dink. Hy/sy moet die gemeente toekomsgerig en Woordgetrou lei op ‘n pad van gemeenteopbou en-uitbou. Hy/sy moet al die fasette van gemeente-wees in die oog hou met veral belangstelling in prediking, liturgie, onderrig, leierskap en getuienis.

2.2 Moet met onvermoeide ywer werk om die Woord na almal te bring en spesiale moeite doen om die lidmate wat kerklos geraak het, weer by die gemeente te voeg.

2.3 Emosioneel stabiel.

2.4 Moet beskik oor:
Skrifgetroue Evangeliese prediking.
Sterk leierskap.
Goeie organisasievermoë en kreatiewe beplanning.
‘n Passie vir God en mense.
Goeie menseverhoudinge en ‘n vermoë om in spanverband te kan werk.
‘n Onberispelike werksetiek.
‘n Wil en ywer om verder te studeer en hom/haarself verder te verbeter.
Die vermoë om die gemeente en veral lidmate tussen 25 en 50 jaar oud te kan bereik met ‘n direkte aanslag.
Die nodige ervaring om ons in die volgende 10 jaar strategies te kan lei tot ‘n moont- like samesmelting met Nylstroom – Oos gemeente.