Wie Ons Is…

Die veertigerjare was moeilike jare, en in dié tyd is die Gemeentelike Armsorgboerderyskema (GABS – ook die Osseskema genoem) in die lewe geroep.  Dit het kortliks behels dat osse in die gemeente gekollekteer is wat dan aan arm lidmate geleen is om mee te ploeg.

Die personeel en kinders van die Abraham Kriel Kinderhuis was ook tot en met die grenswysiging in 1995 deel van die gemeente.  In 1960 is die eeufees van die gemeente op luisterryke wyse gevier en in 1973 is die 75-jarige bestaan van die kerkgebou herdenk.  Die nuwe saalkompleks is in 1975 in gebruik geneem.  In 1985 was die gemeente 125 jaar oud en is daar weereens fees gevier.

KERKGEBOU

Die hoeksteenlegging van die kerkgebou is op 10 April 1898 deur kmdt genl Piet Joubert waargeneem.  In 1899, enkele maande voor die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog, is die gebou voltooi en ingewy.  Die koste vir die oprigting het in daardie dae 6 000 pond beloop.  Die laaste kerkskuld is eers in 1939 gedelg.  In 1940 is die galerye aangebring en het die ou Orgathron orrel sy staanplek op die diakensgalery gevind.  Kort na die vyftigjarige herdenkingsfees in 1948 is die kerkgebou in 1951 grootliks gerestoureer.

Die huidige klerkklok en horlosie is toe in die kerktoring geïnstalleer.  Die gemeente is baie trots op die besondere Walcker-orrel wat in 1956 geïnstalleer is.  Dit is die grootste pyporrel noord van Pretoria.

AANBOUINGS

Die nuwe konsistorie en kategeselokale is in 1992 ingewy en in 1994 is die ontbrekende pypreekse van die orrel bygevoeg.  Vinnig groeiende lidmaattalle het in 1995 ‘n grenswysiging genoodsaak en is ‘n deel van die dorp by Nylstroom-Oos ingedeel.

TRADISIE

‘n Besondere tradisie het in die gemeente gevestig deurdat daar oor feesnaweke op die kerkterrein uitgekamp is.  In vervloë dae het lidmate by nagmaalsgeleenthede van heinde en verre met ossewaens gekom en op die kerkterrein kom uitkamp.  Met onlangste feeste het hierdie tradisie voortgeduur, maar moes die ossewaens plek maak vir woonwaens en tente.

Tydens die mees onlangse fees is die 100-jarige bestaan van die kerkgebou in 1998 herdenk.  As deel van die geleentheid is ‘n gedenktoring langs die kerk opgerig waarop die ou weerhaan en die gemeente se eerste klok pryk.

In 2004 is die Waterberg Gedenktuin opgerig vir die plasing van veraste oorskotte.

LERAARS

Gedurende die eerste dertig jaar van die gemeente se bestaan was daar geen vaste leraar nie.  Ds HS Bosman van Pretoria het in hierdie tyd vir ongeveer 13 jaar as konsulent opgetree.

Die volgende leraars het die gemeente bedien.

Ds DJ Viljoen   1890 – 1892

Ds JL du Preez   1899 – 1906

Ds GJ Rosseau   1911 – 1914

Ds MJ du Preez  1916 – 1920

Ds WL Steenkamp  1920 – 1924

Ds B Alheit  1925 – 1931

Ds JA Koch  1931 – 1938

Ds RJ Raath  1939 – 1946

Ds MH Horak  1946 – 1965

Ds JF Pretorius   1949 – 1952

Ds JH Martinson  1953 – 1961

Ds C Nel  1966 – 1975

Ds DJ Malan  1975 – 1981

DS AC du Toit  1982 – 1994

Ds JL Breedt  1983 –

Ds WHS Wolhuter  1988 –

Ds AJC van Staden (SAP-Kapelaan)  1990 – 1992

Ds E Schmidt  1994 – 1995

Ds CE Bredell  2000 –  2011

Ds AC Viviers  2012

LIEF EN LEED

Daar was die sware beproewings van twee Vryheidsoorloë, twee Wêreldoorloë, ‘n rebellie, die depressie van 1933, die ergste droogte in 200 jaar in 1983, die ingrypende politieke en staatkundige veranderinge in die     1990’s.  Tog het die Here deur dit alles sy Kerk en gemeente bewaar.  In dié tyd het duisende soekende siele hier rus en vrede gevind, is armes en hongeriges hier geklee en gevoed, is die Woord getrou en met blydskap gesaai.  Oor die hoofde van talle babas het God die beloftes van sy verbond gespreek.  Oor vele huwelike het Hy sy seën gebied.  Baie trane het gevloei oor geliefdes wat hiervandaan ‘n laaste rusplek gevind het….